Hotel

REGULAMIN HOTELU STAY INN by FROST

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zapłatę całej należności za pobyt w hotelu, jak również przez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie hotelu.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, telewizji hotelowej oraz na stronie www.stayinnhotels.pl

 4. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy zgłasza w recepcji. Hotel potwierdza przedłużenie pobytu w miarę dostępności.

 5. Rezerwacje niegwarantowane utrzymywane są w systemie do godziny 16:00 w dniu przyjazdu.

 6. Do dokonania rezerwacji gwarantowanej wymagana jest karta kredytowa. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty gościa kwotą całego pobytu. Płatność może zostać pobrana przez hotel, lub nastąpić za pośrednictwem systemu płatności online, bądź przedpłatą w formie przelewu na konto Hotelu. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż 24h przed planowanym przyjazdem, (maksymalnie do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym przyjazd) skutkować będzie obciążeniem Gościa kosztami zgodnymi z warunkami danego typu rezerwacji.

 7. Hotel zastrzega sobie prawo do pre- autoryzacji karty kredytowej przed przyjazdem Gościa. W przypadku anulacji rezerwacji restrykcyjnej lub niepojawienia się Gościa w hotelu, gość zostanie obciążony kosztami całej rezerwacji.

 8. Dzieci, które śpią z rodzicami w jednym łóżku nie są objęte dodatkową opłatą.

 9. Śniadania są wydawane w godzinach 6:30-10:00 w dni powszednie i 7:00-10:30 w weekendy i dni świąteczne. Śniadania dla dzieci w wieku 0-4 lat są bezpłatne, 4-12 lat płatne 50%, a powyżej 12 lat pełnopłatne.

 10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę. Osoby niezameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.

 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku wystąpienia szkody, gość winien niezwłocznie po jej stwierdzeniu zawiadomić recepcję hotelową. Hotel ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczy zdeponowane w sejfie recepcyjnym, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju.

 12. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

 13. Każdorazowo opuszczając hotel, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe, za wyrządzone szkody, lub w przypadku nieuregulowania płatności za nocleg lub inne usługi.

 14. W wypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zawiadomić personel hotelu o zagrożeniu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel hotelu. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia hotelu.

 15. Gość hotelowy i osoby towarzyszące, za które odpowiada właściciel rezerwacji, są zobowiązane do niepalenia tytoniu na terenie całego Hotelu. W wypadku naruszenia zakazu palenia, Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie zakazu, a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.

 16. Samodzielne zameldowanie do hotelu możliwe jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia, przebywające na terenie hotelu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.

 17. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 18. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja hotelu. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Hotel zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 19. Gość Hotelowy zobowiązany jest do uzyskania zgody Hotelu na pobyt zwierzęcia w obiekcie przy dokonywaniu rezerwacji. Na terenie Hotelu mogą przebywać wyłącznie zwierzęta domowe, Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki/rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne. Cena pobytu zwierzęcia w Hotelu wynosi 100 PLN brutto za dobę. Hotel ma prawo poprosić o okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia. Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzę, będą wyceniane przez pracowników hotelu, a ich kosztami zostanie obciążony Gość Hotelowy, któremu zwierzę towarzyszy. Gość Hotelowy jest odpowiedzialny za zachowanie ciszy przez swoje zwierzę i nie zakłócanie spokoju innym Gościom Hotelowym. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren punktów rekreacyjnych, w tym również przebywanie zwierząt na wewnętrznym i zewnętrznym placu zabaw dla dzieci. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawienia zwierząt w pokoju hotelowym bez opieki, pod rygorem kary 500 PLN.

 20. Na terenie nieruchomości Hotelu znajduje się parking podziemny, oraz parking naziemny z których korzystanie jest dodatkowo płatne. Miejsca parkingowe są oferowane Gościom Hotelowym w ramach dostępności. Cena za korzystanie z Parkingu Hotelowego ujęta jest indywidualnymi ustaleniami. Parking Hotelowy nie jest parkingiem strzeżonym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, oraz utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa Hotelowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty oraz zwierzęta pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na Parkingu Hotelowym, czy poza parkingiem w obrębie nieruchomości Hotelu.

 21. Po wjeździe do garażu należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w recepcji Hotelu (poziom Lobby O) i umieścić go za szybą samochodu pod groźbą holowania samochodu oraz karą grzywny w wysokości 2000 zł.

 22. W przypadku naruszenia przez Gościa Hotelowego postanowień Regulaminu, Usługodawca może odmówić świadczenia dalszych Usług na rzecz Gościa Hotelowego i żądać od niego opuszczenia Hotelu, bez zwrotu opłaty za pobyt. Gość Hotelowy jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądania Usługodawcy, a w przypadku nieopłaconej rezerwacji, do uregulowania należności za pobyt i inne usługi hotelu, oraz (o ile ma to zastosowanie) do zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę, a nawet do opuszczenia Hotelu.

 23. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa mogą zostać odesłane na adres przez niego wskazany, na jego koszt. Hotel nie realizuje przesyłki, która jest po stronie Gościa. W przypadku braku poinformowania o zagubionej rzeczy, ze strony Gościa Hotelowego, Usługodawca przechowuje pozostawione rzeczy przez okres 2 lat. Po tym okresie uważa się, że rzeczy pozostawione zostały przez Gościa Hotelowego z zamiarem porzucenia i przechodzą na własność Usługodawcy, który może przekazać je na cele charytatywne. Pozostawione przez Gościa w pokoju artykuły spożywcze podlegają natychmiastowej utylizacji przez personel hotelowy.

 24. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość Hotelowy będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.

 25. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 26. Na terenie Hotelu zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obwoźnej.

 27. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku, gdy będą Państwo chcieli otrzymać fakturę VAT do zamówienia/rezerwacji restrykcyjnej/bezzwrotnej, należy o tym fakcie poinformować nas w trakcie dokonywania rezerwacji. Prosimy o podanie danych na jakie ma być wystawiona faktura wraz z podaniem numeru NIP. Brak podania numeru NIP w trakcie dokonywania rezerwacji uniemożliwi wystawienie faktury VAT w późniejszym terminie. Mogą Państwo poinformować o tym również w oddzielnej wiadomości do nas, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.

 28. Jeśli spodziewają się Państwo paczki lub listu, prosimy o poinformowanie o tym recepcji. W przeciwnym razie przesyłka nie zostanie odebrana. Ponadto, recepcja nie przyjmie żadnych przesyłek płatnych za pobraniem.

 29. Wszystkie pokoje wyposażone są w urządzenia chłodzące. Panel sterujący umieszczony jest na ścianie w pokoju. Prosimy o upewnienie się, że wszystkie okna są zamknięte przed użyciem klimatyzatora, wówczas urządzenie działa poprawnie.

 30. Pokoje są sprzątane codziennie w godzinach 10:00 - 16:00. Dodatkowo, mogą Państwo zgłosić potrzebę posprzątania pokoju umieszczając zawieszkę na klamce zewnętrznej swoich drzwi lub kontaktując się z recepcją. Jednocześnie, jeśli wywiesicie Państwo zawieszkę z prośbą o nieprzeszkadzanie, personel sprzątający nie wejdzie do Państwa pokoju.

 31. Zen Wellness & Spa jest otwarte codziennie od 07:00 do 21:00 wyłącznie dla Gości hotelowych. Godziny pracy Sauny: 17:00 - 21:00. Aby zamówić usługę masażu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 782 212 913.

 32. Depozyt zabezpieczający w wysokości PLN 500 jest wymagany po przyjeździe. Opłaty dokonuje się karta kredytowa. Zapłacona kwota zostanie oddana dniu wymeldowania, lub może zostać wykorzystana na pokrycie wydatków dodatkowych, jak restauracja, spa, etc.

 33. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji odnośnie niniejszego Regulaminu. Zmiana jest skuteczna od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.

 34. Administratorem danych jest CANTARE Sp. Z O.O. Sp. K., ul. Biedronki 40, 02-946 w Warszawie, NIP: 9512482834. Dane zawarte w karcie meldunkowej przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umów o świadczenie usług hotelowych i innych czynności z nimi związanych, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. wymienionych celów.

Porozmawiajmy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Cantare Sp. z o.o. Sp. K., ul. Biedronki 40, 02-946 Warszawa, tel. +48 22 263 7900, e-mail: booking@stayinnwarszawa.com. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji niezbędnej przed zawarciem umowy oraz informowania o nadchodzących promocjach lub wydarzeniach. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: rodo@stayinnhotels.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: [link].